Medlemssidor

 

ÅRSMÖTE SÖNDAG 2018-04-29 KL.15.00 I MÖJAHALLEN

Kallelse inkl. erfoderliga handlingar skickas ut till medlemmar, och inbjudan sätts även upp på anslagstavlan i Berg.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet 2016

Turistföreningens mål är att:

  • Få Möjas besökare att känna sig välkomna och att lämna bra turistinformation genom hemsida och e-post förfrågningar, i Turistbyrån och per telefon
  • Ge Turistföreningens servicemedlemmar stöd i marknadsföringen av sina produkter och tjänster

2016 var en bra besöks-sommar med kall inledning och en avslutning med fint sommarväder. Med ökad användning av smartphones och läsplattor kan ett delvis ändrat ”turist-beteende” märkas. Mycket av basinformationen inhämtas på egen hand och trycket av besökare i Turistbyrån mattas något. I förhållande till tidigare år tillämpades något mer flexibla öppettider i Turistbyrån, dvs öppethållandet anpassades med gott resultat efter besökstrycket.

Turistföreningen nya hemsida (sjösatt sommaren 2015), www.mojaturistinfo.se) fungerar bra och är uppskattad. På hemsidan finns on-line rapportering av Möja-vädret från en väderstation, som Turistföreningen köpt och installerat i Berg. Finansieringen av hemsidans drift sker delvis med hjälp av annonsörer.

Genom bredbandsutbyggnaden på Möja har Turistbyrån i Berg numera tillgång till wifi-zon året-runt. Turistföreningen har även bekostat abonnemang så att wifi funnits tillgängligt i området runt Kyrkviken under sommarmånaderna.       

Turistbyrån var bemannad med tre medarbetare, samtliga med anknytning till Möja.

Turistföreningen medverkade traditionsenligt på Möja Marknad och på Julmarknaden.

Naturstigarna har underhållits med kompletterande snitsling och vägskyltarna har setts efter.

Viss turistinformation har funnits anslagen på Turistbyrån och på öns anslagstavlor.

Styrelsen har utöver årsmötet haft fyra protokollförda möten under 2016.

Ekonomi

Föreningens ekonomi grundar sig på:

  • Kommunens bidrag på 50 000 kr
  • Medlemsavgifter (Föreningen har ca 15 servicemedlemmar)
  • Försäljning i Turistbyrån

Resultat- och balansräkning för 2016 visar ett positivt resultat för perioden om 7 888 kr. Likviditeten i föreningen är tillfredsställande.

 

Verksamhetsplan 2017

Möjas besöksaktiviteter och servicemedlemmarnas utbud av varor och tjänster skall även fortsättningsvis marknadsföras med full kraft!

Hemsidan är en bra plattform för information till Möjas besökare och frågor ställda genom hemsidan besvaras året runt.

De mycket uppskattade naturstigarna har vissa väldigt sanka avsnitt. Turistföreningen har tagit in offert och arbetar med finansieringen genom ett större Central Baltic-projekt (där vårt projekt utgör ett delprojekt) för att ”spånga” vissa sträckor och även utveckla skyltning samt placera ut bänkar och bord.

 

Möja Turistförening arbetar efter följande riktlinjer för att bevara Möjas särart bland de stora skärgårdsöarna.

Vi vill att:

  • Besökare ska känna sig välkomna och ges möjlighet att uppleva ett genuint i nuet levande skärgårdssamhälle med bevarade natur och kulturvärden.
  • Turistföreningens verksamhet ska bidra till att kontakten mellan de fast- och fritidsboende och turisterna blir positiv och präglas av ömsesidig respekt.
  • Möjabor som hamnar i konflikt till följd av turismen ska, om de så önskar, få stöd av Turistföreningen.  
  • Turistföreningen ska vara en naturlig samarbetspartner för de Möjabor som önskar sälja varor och tjänster till turisterna.
  • Turistföreningen inte ska bidra till aktiviteter som framstår som främmande för skärgårdsmiljön, exempelvis nöjesparksliknande anläggningar.

 

Stadgar

Stadgar för Möja Turistförening.

Årsredovisningar

Årsmötesprotokoll